Спортни новини в спорт портал Lifesport.bg - футбол, фитнес, здраве, красота, бойни спортове, автомобили и спортни клюки. Спорт и футбол в интернет Десислава  
LifeSport.Bg Logo
RSS feed icon

НСМСБ ви кани на тридневен семинар на тема:ТЕХНИЧЕСКО И ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ

И КАК ДА ПЛАНИРАМЕ СЛЕДВАЩИ УСПЕШНИ КАНДИДАТСТВАНИЯ

НСМСБ ви кани на тридневен семинар на тема:ТЕХНИЧЕСКО И ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ДАТИ: 16 - 17 - 18 февруари 2011 г.
МЯСТО: УЧЕБЕН ЦЕНТЪР НА ГУСВ – БУЛ. ЦАР БОРИС III, No.54
ЛЕКТОРИ:ЕЛЕОНОРА НЕГУЛОВА
Председател на УС на Националното сдружение за управление на проекти и Председател на УС на Националното сдружение на малкия и среден бизнес, член на Комитета за наблюдение на ПРСР 2007-2013 год., Председател на постоянната работна група по ОС 3 на ПРСР;
консултант и експерт по разработка, бюджетиране и управление на проекти, изготвяне на междинни и финални финансови и технически проектни отчети, разработка на проектно портфолио и планиране на средствата за реализация на проектни дейности, дългогодишен лектор и обучител.
ДОЦ. Д-Р БОЯН БОЯНОВ
експерт-консултант по разработка, бюджетиране и отчитане на проекти, с дългогодишна практика като ръководител на международни проекти, финансирани от различни европейски фондове, лектор и обучител.
ИВАН ТОШЕВ

експерт, лектор и обучител на Националното Сдружение на Малкия и Среден Бизнес, с дългогодишен опит като проектен и финансов мениджър на международни проекти, финансирани от различни евро фондове.
ЗА ЗАПИСВАНЕ:
Tel/Fax: 02/491 42 12, 491 42 13
Gsm: 0888 33 05 44
E-mail: nеgulova@abv.bg
Web: www.nsmsb-bg.org

ТАКСА УЧАСТИЕ: 480 ЛВ.


ПО ВРЕМЕ НА СЕМИНАРА ЩЕ НАУЧИТЕ:

 Кой е печелившият подход, за да получите максималния размер на одобрената сума за Вашия проект;
 Как се изготвят и окомплектоват финансови и технически проектни отчети;
 Кои са основните принципи, които ще Ви помогнат да откриете и преодолеете проблемните зони в проектния цикъл и да изпълните и отчетете успешно проекта си.

На участниците ще бъдат представени базисни знания относно техническото и финансово управление и отчитане на проекти, обследване на проблемните зони от проектния цикъл, свързани с междинното и окончателно отчитане, често допускани грешки при осчетоводяване на разходите в организациите и „научени уроци”.

ЩЕ ПОЛУЧИТЕ:

 Практически знания за прилагане на методика за успешно управление на проекти;
 Практически съвети по конкретни казуси;
 Отговори на зададени въпроси;
 Комплект материали и СЕРТИФИКАТ, е-mail лист на участниците, достъп до мрежата на НСМСБ.

Настоящото обучение има конкретна практическа насоченост и ще бъде от полза за работата на Ваши настоящи или бъдещи членове на екипи, чиято пряка задача и отговорност е изпълнението и отчитането ЛЕКТОРИна проекти по Оперативните програми на ЕС. НСМСБ има богат опит и капацитет в областта на реализацията на проекти и успешно консултира и подпомага бенефициенти при изготвянето на технически и финансови отчети по проекти по различни програми.

СЕМИНАРЪТ Е ПОДХОДЯЩ ЗА:

 Ръководители и членове на проектни екипи;
 Оперативни/Главни счетоводители, които работят или ще работят по проекти;
 Ръководители на фирми-бенефициенти, стартиращи изпълнението на проекти;
 Всички, желаещи да обогатят познанията си в тази област.

ЗАВЪРШИЛИТЕ КУРСА ЩЕ МОГАТ:

 да участват компетентно в определянето на предмета и обхвата на проекти, в дейностите по тяхното стартиране и управление, както и да осъществяват контрола и изпълнението на отделните задачи;
 да създават, изграждат и управляват проектен екип чрез изявено лидерство, комуникация и организация на работата;
 да планират, контролират и управляват ефективно обхвата на проекта, времето за неговото изпълнение, бюджета на проекта и качеството на реализация;
 да комуникират ежедневно с всички нива от организационната структура на проекта и с всички заинтересовани участници;
 да дефинират проблемите и рисковете при реализация на проекти и да създават процедури за намаляване на тяхното негативно влияние;
 да оценяват периодично статуса на проекта, използвайки съвременни методи за оценка и контрол.

Един от въпросите, който вълнува потенциалните бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ по програми, финансирани от ЕФ, е как може да се кандидатства директно пред Управляващите Органи /УО/ в Брюксел, Будапеща и др. в зависимост от програмата. Навременното получаване на информация за тези възможности ще позволи планирането с какви проекти и по какви програми ще се кандидатства през 2011 година. Курсът е особено подходящ за общини, фирми и НПО, които планират или работят по проекти и искат да разширят тази своя дейност. Участниците ще могат да получат отговори на зададени от тях въпроси.
ПРОГРАМА – 1 ДЕН – СРЯДА - 16 февруари 2011 г.
Техническо и финансово управление на проекти
и как да планираме следващите си успешни кандидатствания

9:00 – 11:00 Логика на проекта; вътрешни връзки: подготовка на проекта/управление; Зависимости: технически отчет - бюджет на проекта – финансов отчет.
Управление на процеса на отчитане - Техники за планиране и контрол, използвани от финансовите мениджъри/счетоводители на проекти.
Примери за осчетоводяване на транзакции, попълване на отчети.
Механизми за защита на бенефициента от грешки при осчетоводяването.
Констатирани нарушения при проверки от Сметната палата, ОЛАФ и НАП.

11:00 – 11:30 Кафе пауза

11:30 - 13:00 Техническо и Финансовото управление на проекта – ключов фактор за постигане на прогнозните резултати с наличните ресурси.
Финансов мениджмънт, мониторинг и отговорности на бенефициента.
Представяне на схеми за префинансиране – „мостово финансиране” на спечелените проекти.

13:00 - 13:45 Обедна пауза

13:45 - 15:00 Процедури по ЗОП, НМОП и ПМС № 55/12.03.2007 г.
Откриване и докладване на нередности; Проблемни зони; Тръжни досиета.

15:00 – 15:30 Кафе пауза

15:30 - 17:00 Проблемите с ДДС в работата по проекти, финансирани от ЕФ; Обсъждане на казуси; Въпроси и отговори по темата на деня;

ПРОГРАМА – 2 ДЕН – ЧЕТВЪРТЪК - 17 февруари 2011 г.

09:00 - 10:30 Изисквания за допустимост на разходите и оформяне на документи по проекти по Оперативните програми 2007 – 2013 г.
Практическа работа, коментари на примера на конкретни разходо-оправдателни документи.

10:30 – 10:45 Кафе пауза

10:45 – 12:30
Практическа работа
Проблеми в работата по проекти, финансирани от ЕФ;
разглеждане на приложенията към бюджета;
формуляри на финансови отчети;
обсъждане на казуси; въпроси и отговори по темата на деня.

12:30 – 13:00 Обедна пауза


13:00 – 14:30 Практическа работа по отчитане на проект по ПРСР.
Практическа работа по отчитане на проект по Оперативна Програма в зависимост от състава на участниците.

14.30 - 14.45 Кафе пауза

14:45 – 17:00 Въпроси и отговори и индивидуална консултация

ПРОГРАМА – 3 ДЕН – ПЕТЪК - 18 февруари 2011 г.

Как и за какво можем да кандидатстваме пред Брюксел

9.00 – 11.00 Представяне на актуалните програми на ЕС,

по които допустими са кандидати от България

11.00 – 11.30 Кафе пауза

11:30 - 13.00 Програмите ИНТЕРРЕГ VІ С, Югоизточна Европа – възможности и ограничения

13.00-13:45 Обедна пауза

13:45 15:00 Програма Учене през целия живот
Програма Леонардо да Винчи
Програма Прогрес

15.00 – 15.30 Кафе пауза

15:30 - 17.00 Програма Конкурентоспособност и иновации, седма рамкова програма

Въпроси и отговори

Връчване на СЕРТИФИКАТИТЕ на участниците

МОЛЯ, ИЗПРАТЕТЕ ВАШИЯ ПОПЪЛНЕН

ТАЛОН - ЗАЯВКА

НА:


Е-MAIL: nеgulova@abv.bg

ИЛИ НА ФАКС: 02/491 42 12/13


За допълнителна информация:

GSM: 0888 33 05 44 – Елеонора Негулова


ТАЛОН - ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ


От ______________________________________ длъжност _____________________
Организация ____________________________________________________________
ИН _____________________________ ИН по ДДС _____________________________
гр.__________________________________ област _____________________________
Ул. _______________________________________________ №__________________
тел. __________________ Факс ________________ e-mail: ____________________

Заявявам участие в ТРИДНЕВЕН СЕМИНАР на тема:

«ТЕХНИЧЕСКО И ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ »
16 - 17 - 18 ФЕВРУАРИ 2011 г. /СРЯДА, ЧЕТВЪРТЪК И ПЕТЪК/Такса участие: 480 лв. за 1 участник.
За целта превеждаме: ......... лв.
за .... бр. участник/участници.

с платежно нареждане от ................... 2011 г., копие от което прилагаме към талона за заявка.
Банкова сметка на „Нике Груп” АД в „Уникредит Булбанк” АД

IBAN: BG65 UNCR 7527 1053 2174 10
BIC: UNCR BGSF

В цената са включени:
1. Кетъринг: 2 кафе паузи – кафе и закуска и един обяд; сандвичи, безалкохолни напитки и лека следобедна закуска.
2. Учебни помагала: Папки, химикалки и др.
3. CD за всеки участник: CD с презентации на лекции.
4. Информация: по темите разпечатана на хартиен носител.
5.Сертификат за преминато обучение: на всеки участник се издава сертификат за преминат семинар по съответната тема.

SEO-X Social Bookmarking Button

    << върни се назад     30 януари 2011   13:16      • В момента няма публикувани мнения!


Още за Обучение & Кариери:
Шафранът – „божественото цвете“ на парфюмерията
На гребена на вълната с REFAN
Лайфспорт магазин организира Благотворителен търг в подкрепа на Футбол клуб
Предизвикателната Ванеса e Мис Монокини
Силвия Юрукова на корицата на BG ФУТБОЛ&LIFE

    Спорт  |   За LifeSport.BG   |   Реклама в сайта   |   Контакти с нас
Партньори: bestnews.bg   |   www.beachsoccer.bg |   NUDE.him.bg
Подходящо за лица над 18 години!
Ползване на статии - само с линк към LifeSport.bg  | тел: 0889622324 |     Google PageRank
дизайн.NVS